REVUE / בדיקה: מים פצצה (סגנון פרי טווח) על ידי השף האלקטרוני

על המחבר

במשך שנים רבות הצטרפתי לצוות העריכה מיצירתו. היום אני מעורב בעיקר ביומנים, הדרכות והצעות עבודה.